ศิลปศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา

หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

17 กุมภาพันธ์ 2566 | 705 ผู้ชม

อัพเดทอื่นๆ


      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมวัฒนธรรมวันสารทเดือนสิบ ให้ดำรงอยู่ในสังคมถิ่นใต้และสังคมไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ประเพณีบุญสารทเดือนสิบให้แก่นักศึกษา บุคลากร ได้เรียนรู้ประเพณีอย่างถูกต้อง โดยมีการแสดงชุด “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา สู่ยูเนสโก” แสดงโดย ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) อาจารย์วีระเดช ทองคำ และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

      โอกาสนี้ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ. ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมยินดี กับ ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม และ คุณเนติพงศ์ ไล่สาม ที่ได้รับยกย่องเป็น ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2565 จากสถาบันศิลปหัตถกรรมไทย จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา” โดย ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ. ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ คุณเนติพงศ์ ไล่สาม ครูช่างศิลปหัตถกรรประจำปี 2565 ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ บ้านขาว และ ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ที่มา: https://rb.gy/6goz3b