คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมกับ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย จัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ : สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นมโนรา

หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

17 กุมภาพันธ์ 2566 | 660 ผู้ชม

อัพเดทอื่นๆ


https://rb.gy/x9fnuh  

      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จับมือร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เพื่ออนุรักษ์  สืบทอด และเผยแพร่ประเพณีบุญสารทเดือนสิบให้แก่นักศึกษา บุคลากร ได้เรียนรู้ประเพณีอย่างถูกต้อง

      ในงานมีการแสดงชุด “สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา สู่ยูเนสโก” แสดงโดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) อาจารย์วีระเดช ทองคำ และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ“สืบสารท สานศิลป์ ถิ่นโนรา” โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ คุณเนติพงศ์ ไล่สาม ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2565 ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ บ้านขาว และ ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ที่มา: https://rb.gy/x9fnuh