จับมือสามมหาวิทยาลัยร่วมอนุรักษ์มรดกใต้

หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

13 สิงหาคม 2562 | 3091 ผู้ชม

อัพเดทอื่นๆ


       “เดินหน้าต่อ...สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายูที่ยั่งยืนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 3 สถาบัน เพื่อร่วมอนุรักษ์มรดกใต้” 

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตสงขลา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมประชุมหารือ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเดินหน้าต่อสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานภายใต้พันธกิจความร่วมมือ 4 ข้อ ในปีงบประมาณ 2562-2563 โดยผลการประชุมหารือมีกิจกรรมและผลการดำเนินงานต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1.1 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้และคาบสมุทรสยาม-มลายู

1.2 ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้และคาบสมุทรสยาม-มลายู

1.3 ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้และคาบสมุทรสยาม-มลายู

1.4 ให้ความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณค่าด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานแนวคิด “เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

 

ที่มา: http://www.samilatimes.co.th/?p=45112