ภาษาและวรรณกรรม

หน้าแรก ย้อนกลับ

กลอนชาวบ้าน

กลอนชาวบ้าน

คำเชื่อมบอกเหตุในภาษาไทยถิ่นใต้

คำเชื่อมบอกเหตุในภาษาไทยถิ่นใต้

นิทานพื้นบ้านภาคใต้

นิทานพื้นบ้านภาคใต้

ปักษ์ใต้ถ้อยคำ

ปักษ์ใต้ถ้อยคำ

ภาพสะท้อนค่านิยมและอัตลักษณ์ไทยมุสลิมผ่าน “ชื่อ”

ภาพสะท้อนค่านิยมและอัตลักษณ์ไทยมุสลิมผ่าน “ชื่อ”

ภาษาไทยถิ่นใต้: วัฒนธรรมการใช้

ภาษาไทยถิ่นใต้: วัฒนธรรมการใช้

วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้

วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้

เพลงกล่อมเด็กไทยพุทธภาคใต้

เพลงกล่อมเด็กไทยพุทธภาคใต้