ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน้าแรก ย้อนกลับ

กระจูด

กระจูด

กริชสกุลช่างสงขลา ผลึกแห่งภูมิปัญญา

กริชสกุลช่างสงขลา ผลึกแห่งภูมิปัญญา

น่ำข้าว

น่ำข้าว

น้ำหม้อ : วัฒนธรรมการใช้ประโยชน์

น้ำหม้อ : วัฒนธรรมการใช้ประโยชน์

บอกมิหลัง

บอกมิหลัง

ผ้าทอเกาะยอ

ผ้าทอเกาะยอ

ผ้าบาติก

ผ้าบาติก

ผ้าปาเต๊ะ

ผ้าปาเต๊ะ

ภูมิปัญญาชาวบ้านภาคใต้

ภูมิปัญญาชาวบ้านภาคใต้

มันกุ้ง

มันกุ้ง

ลานวิ่ง

ลานวิ่ง

หล้วง : ภูมิปัญญารักษาดุลธรรมชาติ

หล้วง : ภูมิปัญญารักษาดุลธรรมชาติ

เคยจี

เคยจี

เรือกอและ

เรือกอและ

เรื่องเล่าผ่านผ้า: วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และนวัตกรรม

เรื่องเล่าผ่านผ้า: วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และนวัตกรรม

เส้นทางภูมิปัญญายากลาย

เส้นทางภูมิปัญญายากลาย

แป้งแดง

แป้งแดง

โคระ

โคระ

โจ

โจ

ไอ้คลกสีชูด,ไอ้คลกมลายู/ไอ้คลกแประ

ไอ้คลกสีชูด,ไอ้คลกมลายู/ไอ้คลกแประ

“จักสานย่านลิเภา” ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของภาคใต้

“จักสานย่านลิเภา” ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของภาคใต้