นายกั้น ทองหล่อ

หน้าแรก ย้อนกลับ นายกั้น ทองหล่อ

นายกั้น ทองหล่อ
 

นายกั้น ทองหล่อ

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ประจำปี 2529

 
 

1.ประวัติ

        นายกั้น ทองหล่อ1 หรือหนังกั้น เกิดวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2453 ที่บ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา บิดาชื่อคง มารดาชื่อชุม และได้สมรสกับนางสาวฉิ้น ทองกำปัน   มีบุตรด้วยกัน 1 คน ต่อมานางฉิ้นได้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ นายกั้นจึงได้สมรสใหม่

     หนังกั้นเริ่มเล่นหนังตะลุงเมื่ออายุ 18 ปี ปรากฏว่ามีผู้ชมชื่นชอบจำนวนมาก จนชาวบ้าน      ขนานนามกันว่า “หนังเด็ก” จากนั้นหนังกั้นจึงยึดการแสดงหนังตะลุงเป็นอาชีพ และได้มีโอกาสแสดงหนังตะลุงถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี พ.ศ.2502 ซึ่งนับได้ว่าได้รับเกียรติอันสูงสุดที่ได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์ทั้งสามพระองค์

       ดังนั้นด้วยความรู้ความสามารถด้านการแสดงหนังตะลุงตลอดระยะเวลากว่า 56 ปี ของหนังกั้น ส่งผลให้หนังกั้นมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในภาคใต้

2.การศึกษา 

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จากโรงเรียนประชาบาลวัดน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

- ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีและศิลปะการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3.การทำงาน

พ.ศ.2472:  รับราชการครู และลาออกในปี พ.ศ. 2475 เพื่อมาประกอบอาชีพเล่นหนังตะลุง

4.รางวัล  

พ.ศ.2524 : ได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (อดีตนายกรัฐมนตรี)

พ.ศ.2529 : ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพื้นบ้านดีเด่น สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ประจำปี 2528 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2530 : โล่พระราชทานและเข็มเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ประจำปี 2529 ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)

 

1 เรียบเรียงโดยสรุปจากเว็บไซต์ “https://www.m-culture.go.th/songkhla/ewt_news.php?nid=241&filename=index”,             สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Share : 644 ผู้ชม

ศิลปินแห่งชาติ

องค์ความรู้