นายควน ทวนยก

หน้าแรก ย้อนกลับ นายควน ทวนยก

นายควน ทวนยก

ที่มา วัฒนธรรม

 

นายควน ทวนยก

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) สาขาย่อย ปี่หนังตะลุงและปี่โนรา ประจำปี 2553

 

1.ประวัติ

            นายควน ทวนยก1 เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2482 ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เริ่มต้น      ศึกษาดนตรีไทยวงปี่พาทย์ ต่อมาเรียนระนาดทุ้ม ฆ้องวง กลองทัด ตะโพน และเป่าปี่ ขณะเรียนเป่าปี่ก็เกิดความรู้สึกว่าชอบปี่ จึงได้ไปเรียนปี่หนังตะลุงแบบครูพักลักจำจากนายปี่หนังตะลุงทั่วไป ต่อมาได้หัดเป่าปี่โนรา โดยมีขุนอุปถัมภ์นรากรชี้แนะทางปี่ให้ 

           นายควน ทวนยก เริ่มเป่าปี่เมื่ออายุ 16 ปี เป็นนายปี่ให้คณะหนังตะลุงและโนราหลายคณะ   ทั้งในจังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งมีการแสดงในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส กรีซ และตุรกี เป็นต้น นายควน ทวนยก เป็นผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้าน โดยเฉพาะทางด้านปี่หนังตะลุงและปี่โนราที่มีลักษณะโดดเด่นกว่างานอื่น ๆ ผลงานเพลงที่คิดขึ้นใหม่มีมากกว่า 50 เพลง มีทั้งเพลงที่คิดขึ้นเองทั้งหมด อีกทั้งนำเพลงเก่ามาสร้างสรรค์ใหม่ และเพลงที่ประสมประสานเพลงเก่ากับเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ โดยมีเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์คือ บรรจุทำนองเพลงตามลักษณะท่ารำ นำเพลงเก่าที่ไม่ค่อยมีผู้นำมาบรรเลงในการแสดงหนังตะลุงและโนรามาใช้บรรเลงเพลงประกอบระบำจึงเป็นการสืบทอดเพลงไม่ให้สูญหาย และคัดสรรทำนองเพลงที่มีสำเนียงแขกมาปนอยู่ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นดนตรีท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้บทเพลงต่าง ๆ มีสำเนียงที่นุ่มนวลอ่อนหวาน และมีกลิ่นอายวัฒนธรรมทางใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมนำไปแสดงในวงกว้าง รวมทั้งได้รับเชิญเป็นครูสอนดนตรีและวิทยากรในหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เช่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.การศึกษา

ปี พ.ศ. 2479 : สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดวาส บ้านหนองหอยออก ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร

ปี พ.ศ. 2543 : ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3.การทำงาน

ปี พ.ศ. 2498 :   เป็นนายปี่ให้กับคณะหนังเพียร เกาะสมุย อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ. 2501 :   นายปี่คณะหนังเจือ พานยาว จังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ. 2505 :   นายปี่คณะหนังประคองศิลป์ (ประคอง ผลบุญ) จังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ. 2509 :   พนักงานสำรวจทางศูนย์เครื่องมือกล จังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ. 2516 :   คนสวน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปี พ.ศ. 2542 :   ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4.รางวัล

ปี พ.ศ. 2518 :   เหรียญสมเด็จย่า

ปี พ.ศ. 2542 :   ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขาศิลปะการแสดง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ปี พ.ศ. 2543 :   รางวัลราชมงคลสรรเสริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปี พ.ศ. 2553 :   รางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)

1 เรียบเรียงโดยสรุปจากเว็บไซต์ “ศิลปินแห่งชาติ”, สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2563

Share : 752 ผู้ชม

ศิลปินแห่งชาติ

องค์ความรู้